นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริการภายในเว็บไซต์ bStudi/o โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการ และผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกบริการ ซึ่งในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จะชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม และนำไปใช้ทำอะไร ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความชะเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ bStudi/o (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”)ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างไรบ้าง

1. เราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเรา ดังต่อไปนี้

ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

เนื่องจากเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)

สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามคำขอของท่าน การพิจารณาอนุมัติและการให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน การให้คำแนะนำและการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ของเรา ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของเรา หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง
 2. ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมใด ๆ
 3. ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน (เช่น การสมัครสมาชิก การจดทะเบียนโดเมน การสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้ง การสมัครใช้บริการพัฒนาเว็บไซต์ การสมัครใช้บริการพัฒนาแอปพลิเคชัน การดำเนินการตามคำร้องขอและ/หรือธุรกรรมของท่าน หรือคำร้องขอเกี่ยวกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ การตอบข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะของท่าน หรือการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน)
 4. ติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน
 5. จัดให้มีการสนับสนุนทาง IT และ helpdesk สร้างและรักษาไว้ซึ่งรหัสและบัญชีผู้ใช้ของท่าน จัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ตามที่ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึง
 6. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล
 • ชื่อ, นามสกุล
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ชื่อบริษัท (ถ้ามี)
รายละเอียดการติดต่อ
 • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • หมายเลขโทรศัพท์

สำหรับการใช้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมของเรา ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วน บุคคลของ ผู้จดทะเบียน (Registrant Contact) ผู้ดูแลด้านการบริหาร (Administrative Contact) ผู้ดูแลด้านเทคนิค (Technical Contact) ผู้ดูแลด้านการเงิน (Billing Contact) ของโดเมนเนมที่จะ ทำการจดทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ เราถือว่า ท่านไดรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลดังกล่าวรับทราบถึงการ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยที่มา ของข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลดังกล่าวว่ามาจากท่าน หากมีการสอบถาม เรียกร้อง หรือฟ้องร้อง ทางกฎหมาย และเจ้าของข้อมูลดังกล่าวสามารถใชสิทธิตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราได้

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกลงในแบบฟอร์มบนหน้าเว็บ

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามช่องทางที่เรากำหนด


4.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น


4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


     ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน


4.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน


4.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย)


4.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา)


4.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือเรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย


4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

      ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว


4.8 สิทธิในการร้องเรียน

    ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเรากระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ให้บริการดูแลฐานข้อมูลระบบโดเมนเนม (Domain Name Registry) ของโดเมนเนมที่ท่านได้จดทะเบียนผ่านทางเรา
 2. ผู้ให้บริการเครือข่ายการชําระเงินและผู้ให้บริการตรวจสอบบัตรเครดิต (ได่แก่ VISA, MasterCard, China Union Pay ฯลฯ)
 3. หน่วยงานรัฐหน่วยงานด้านกฎหมาย บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ในกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมาย

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เว่้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา28 (1) – (6)

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือมากกว่าตามแต่ที่กฎหมายระบุไว้นับตั้งแต่วันที่เลิกสัญญาหรือวันที่สิ้นสุดการให้บริการที่ท่านได้ใช้บริการกับเรา

8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ และเราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็น

9. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อท่านด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ เก็บรวบรวมความชอบ (preference) ของท่าน และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับท่าน
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ และในการให้บริการและฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา อาทิ การค้นหาและเลือกสินค้า และ/หรือโดเมนลงตะกร้า การชำระเงิน การเข้าสู่ระบบ และการเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของเราหรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งคุณจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างตามที่ร้องขอบนเว็บไซต์ของเราได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านงานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบว่าเราจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

10. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ (url) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องถูกกำกับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แทน

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

12. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อหรือแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ privacy@bstudio.click

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Powered by WHMCompleteSolution