ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Web Hosting

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Web Hosting อย่างละเอียด เอกสารนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ

ข้อตกลงนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2019

1. บทนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไข​ที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง bStudi/o (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "เรา") และผู้ใช้บริการ (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "ท่าน") เกี่ยวกับการใช้บริการ Web Hosting (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "บริการ") ข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลทันทีหลังจากที่ท่านสมัครบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการหากใช้งานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

2. ความรับผิดชอบ

2.1 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของท่าน ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสอบสวน

2.3 เราขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบุคคล ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด เราอาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ท่านแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา

2.4 ท่านสัญญาว่าจะใช้บริการในลักษณะมีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ หากท่านมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติที่เสียหายแล้ว ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียว เราไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด

2.5 ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้ได้ ในระดับที่จะไม่สร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ท่านจะรับผิดชอบทั้งหมดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว 

2.6 เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจสอบระบบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในระบบของเรา หรือลูกค้ารายอื่น ท่านต้องมอบ Root Password ให้ทันทีที่เราขอตรวจสอบ 

2.7 เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสิทธิ์การใช้ไปให้ใช้ ปล่อยให้ใช้ หรือนำไปจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ

2.8 ท่านต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นความจริง และทำการ Update ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.9 เราไม่รับประกันคุณภาพของระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกับระบบ Web Hosting ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.10 หากท่านมีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายใดๆ หรือ/และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของเราถือเป็นที่สิ้นสุด และหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายทุกขั้นตอน

3. ข้อปฏิบัติ

ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำการใดๆดังต่อไปนี้

3.1 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์, การ Download ที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, Crack, ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย, เผยแพร่ไวรัส, โทรจัน รวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ การพนัน การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ ทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 เว็บไซต์เพื่อการบริการ Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท

3.3 เว็บไซต์เพื่อการบริการ ทำการส่งอีเมลขยะ Bulk Mail หรือการ Spamming ไปยังผู้อื่น การส่งจดหมายลูกโซ่ การส่งข้อความซ้ำๆ หรือเชิญชวนโฆษณาต่างๆ หากตรวจพบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.4 เว็บไซต์ที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเจาะ ทำรายระบบผู้อื่น, การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การใช้งานโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, VPN, Proxy, Client และอื่นๆ เพื่อการใดๆ ก็ตาม หากตรวจพบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งท่านต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด กิจกรรมใดๆ ของท่านที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการเป็นสำคัญ

3.5 เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน Script ใดๆ ก็ตามที่ท่านไม่ดูแลการทำงานของเว็บไซต์จนเกิดผลเสียต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่น 

3.6 เว็บไซต์ที่สร้างความเข้าใจผิดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

3.7 เว็บไซต์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบและทรัพยากรโดยรวม อาทิเช่น การใช้งาน CPU – Memory

4. การชำระเงิน การยกเลิก และเงื่อนไข

4.1 ท่านจะต้องชำระค่าบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยให้ชำระค่าใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบัญชีของท่านขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ

4.2 ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกบริการหากไม่พึงพอใจ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– บริการ Domain name ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี สิทธิ์ Domain name เป็นของท่านโดยชอบธรรม ท่านสามารถย้าย Domain name ได้ตามเงื่อนไข คือ ต้องมีการจดโดเมนเนมแล้วอย่างน้อย 90 วัน

– บริการ Web Hosting สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน

– กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกใช้บริการหรือปรับลดบริการก่อนครบกำหนดสัญญา ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางเราจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองหรือแจ้งผลเหตุที่สมควรโดนสิทธิ์การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

 

4.3 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.4 หากท่านประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน การคืนเงินค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 4.2

4.5 เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ เรามีสิทธิ์ลบข้อมูลของท่านซึ่งฝากไว้ในระบบทั้งหมดทันที

ขอบคุณที่อ่านเงื่อนไขของเราจนจบและขอบคุณที่เลือกเรา

Powered by WHMCompleteSolution