ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Web Hosting

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Web Hosting อย่างละเอียด เอกสารนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ

ข้อตกลงนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2019

1. บทนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไข​ที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง bStudi/o (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "เรา") และผู้ใช้บริการ (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "ท่าน") เกี่ยวกับการใช้บริการ Web Hosting (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "บริการ") ข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลทันทีหลังจากที่ท่านสมัครบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการหากใช้งานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

2. ความรับผิดชอบ

2.1 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของท่าน ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสอบสวน

2.3 เราขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบุคคล ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด เราอาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ท่านแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา

2.4 ท่านสัญญาว่าจะใช้บริการในลักษณะมีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ หากท่านมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติที่เสียหายแล้ว ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียว เราไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด

2.5 ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้ได้ ในระดับที่จะไม่สร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ท่านจะรับผิดชอบทั้งหมดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว 

2.6 เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจสอบระบบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในระบบของเรา หรือลูกค้ารายอื่น ท่านต้องมอบ Root Password ให้ทันทีที่เราขอตรวจสอบ 

2.7 เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสิทธิ์การใช้ไปให้ใช้ ปล่อยให้ใช้ หรือนำไปจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ

2.8 ท่านต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นความจริง และทำการ Update ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.9 เราไม่รับประกันคุณภาพของระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกับระบบ Web Hosting ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.10 หากท่านมีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายใดๆ หรือ/และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของเราถือเป็นที่สิ้นสุด และหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายทุกขั้นตอน

3. ข้อปฏิบัติ

ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำการใดๆดังต่อไปนี้

3.1 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์, การ Download ที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, Crack, ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย, เผยแพร่ไวรัส, โทรจัน รวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ การพนัน การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ ทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 เว็บไซต์เพื่อการบริการ Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท

3.3 เว็บไซต์เพื่อการบริการ ทำการส่งอีเมลขยะ Bulk Mail หรือการ Spamming ไปยังผู้อื่น การส่งจดหมายลูกโซ่ การส่งข้อความซ้ำๆ หรือเชิญชวนโฆษณาต่างๆ หากตรวจพบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.4 เว็บไซต์ที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเจาะ ทำรายระบบผู้อื่น, การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การใช้งานโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, VPN, Proxy, Client และอื่นๆ เพื่อการใดๆ ก็ตาม หากตรวจพบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งท่านต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด กิจกรรมใดๆ ของท่านที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการเป็นสำคัญ

3.5 เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน Script ใดๆ ก็ตามที่ท่านไม่ดูแลการทำงานของเว็บไซต์จนเกิดผลเสียต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่น 

3.6 เว็บไซต์ที่สร้างความเข้าใจผิดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

3.7 เว็บไซต์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบและทรัพยากรโดยรวม อาทิเช่น การใช้งาน CPU – Memory

4. การชำระเงิน การยกเลิก และเงื่อนไข

4.1 ท่านจะต้องชำระค่าบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยให้ชำระค่าใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบัญชีของท่านขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ

4.2 ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกบริการหากไม่พึงพอใจ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– บริการ Domain name ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี สิทธิ์ Domain name เป็นของท่านโดยชอบธรรม ท่านสามารถย้าย Domain name ได้ตามเงื่อนไข คือ ต้องมีการจดโดเมนเนมแล้วอย่างน้อย 90 วัน

– บริการ Web Hosting สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน

– กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกใช้บริการหรือปรับลดบริการก่อนครบกำหนดสัญญา ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางเราจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองหรือแจ้งผลเหตุที่สมควรโดนสิทธิ์การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น


4.3 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.4 หากท่านประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน การคืนเงินค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 4.2

4.5 เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ เรามีสิทธิ์ลบข้อมูลของท่านซึ่งฝากไว้ในระบบทั้งหมดทันที

ขอบคุณที่อ่านเงื่อนไขของเราจนจบและขอบคุณที่เลือกเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Web Development

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Web Development อย่างละเอียด เอกสารนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ

ข้อตกลงนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2019

1. บทนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไข​ที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง bStudi/o (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "เรา") และผู้ใช้บริการ (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "ท่าน") เกี่ยวกับการใช้บริการพัฒนาเว็บไซต์ (ในเอกสารต่อไปนี้ เรียกแทนว่า "งาน") ข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลทันทีหลังจากที่ท่านสมัครบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการหากใช้งานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

2. ความรับผิดชอบ

2.1 การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของท่าน ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสอบสวน

2.3 เราขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบุคคล ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด เราอาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ท่านแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา

2.4 ท่านสัญญาว่าจะใช้บริการในลักษณะมีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ หากท่านมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติที่เสียหายแล้ว ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียว เราไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด

2.5 เราไม่รับประกันคุณภาพของระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกับระบบ Web Hosting ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.6 หากท่านมีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายใดๆ หรือ/และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของเราถือเป็นที่สิ้นสุด และหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายทุกขั้นตอน

3. การให้บริการ

ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำการใดๆดังต่อไปนี้

3.1 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์, การ Download ที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software, Crack, ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย, เผยแพร่ไวรัส, โทรจัน รวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ การพนัน การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด ยาที่ไม่มีใบอนุญาตการขาย อาหารเสริมหรือยาที่มีผลร้ายแรงต่างๆ ทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 เว็บไซต์เพื่อการบริการ Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท

3.3 เว็บไซต์เพื่อการบริการ ทำการส่งอีเมลขยะ Bulk Mail หรือการ Spamming ไปยังผู้อื่น การส่งจดหมายลูกโซ่ การส่งข้อความซ้ำๆ หรือเชิญชวนโฆษณาต่างๆ หากตรวจพบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.4 เว็บไซต์ที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเจาะ ทำรายระบบผู้อื่น, การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การใช้งานโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, VPN, Proxy, Client และอื่นๆ เพื่อการใดๆ ก็ตาม หากตรวจพบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งท่านต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด กิจกรรมใดๆ ของท่านที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการเป็นสำคัญ

3.5 เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน Script ใดๆ ก็ตามที่ท่านไม่ดูแลการทำงานของเว็บไซต์จนเกิดผลเสียต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่น 

3.6 เว็บไซต์ที่สร้างความเข้าใจผิดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

3.7 เว็บไซต์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบและทรัพยากรโดยรวม อาทิเช่น การใช้งาน CPU, Memory

4. เงื่อนไขการให้บริการ การชำระเงิน และการยกเลิก

4.1 ก่อนเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์

4.1.1 เมื่อท่านจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ท่านมั่นใจว่าท่านมีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ท่านต้องการให้มีบนเว็บไซต์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ตามเงื่อนไขข้อนี้ แต่ยังยืนยันที่จะจ้างให้พัฒนา เป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำอันเนื่องมาจากข้อมูลมีไม่เพียงพอ เราคิด Late Fee วันละ 10 บาทนับตั้งแต่วันแรกที่เกินกำหนดการส่งมอบงาน

4.1.2 หากท่านไม่มีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ หรือสิ่งอื่น ๆ และมีความประสงค์จะซื้อข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งอื่น ท่านต้องชำระเงินเพื่อซื้อทรัพยากรเหล่านี้ด้วยตนเอง และเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.1.3 หากท่านมีความประสงค์จะใช้ฟอนต์ (Font) ที่มีลิขสิทธิ์ ท่านจะต้องซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ด้วยตัวของท่านเอง และเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.1.4 เว็บไซต์ต้องการเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) และโดเมนเนม (Domain name) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายปี (หรือมากกว่า 1 ปี) เมื่อเว็บไซต์ถูกส่งมอบแล้ว ท่านจำเป็นต้องชำระค่าบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเมื่อครบรอบชำระเงิน เราไม่มีทางแก้ไขหากท่านไม่ชำระเงินส่วนนี้และทำให้บริการถูกระงับ (ท่านสามารถซื้อได้ในหน้าเว็บของเรา)

4.1.5 หากท่านมีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายใดๆ หรือ/และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของเราถือเป็นที่สิ้นสุด และหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายทุกขั้นตอน

4.1.6 เราพัฒนาเว็บไซต์ให้ตามความต้องการที่ท่านระบุไว้เมื่อเริ่มว่าจ้าง หากท่านระบุระบบไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ แล้วร้องขอให้พัฒนาระบบอื่นเพิ่มเติมหลังจากการชำระเงินงวดแรกไปแล้ว ท่านต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมทันทีที่เราออกใบวางบิลฉบับใหม่ให้ หรือเราอาจไม่พัฒนาระบบดังกล่าวให้ท่าน

4.2 หลังการชำระเงินค่าพัฒนาเว็บไซต์งวดที่ 1

4.2.1 ท่านต้องส่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับจัดทำมายังอีเมลของเรา สำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก กรุณาอัปโหลดขึ้น Cloud Storage (เช่น Google Drive, OneDrive) แล้วทำการแนบ URL ของโฟลเดอร์ของท่านมาในอีเมล เราสงวนสิทธิ์ไม่รับการส่งไฟล์ใด ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่เอกสารใด ๆ สูญหายไปจากการส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ อย่างไรก็ตามท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้

4.2.2 เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำ กรุณาส่งไฟล์เป็นฟอร์แมทดังต่อไปนี้

1) ไฟล์เอกสาร: .docx .indd

- หากส่งเป็น .pdf ท่านยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับสระเมื่อคัดลอกออกมาจากไฟล์

2) ไฟล์ภาพ: .jpg .jpeg .gif .png .svg .psd .ai

- ห้ามนำภาพใส่ส่งโปรแกรม Microsoft Word แล้วส่งมาเป็นไฟล์ .doc .docx และไม่รับเซฟภาพออกมาจากไฟล์เอกสารดังกล่าวทุกกรณี กรุณาส่งไฟล์ภาพแยกออกมาจากไฟล์เอกสาร

3) ไฟล์วิดีโอ: .mp4

4) ไฟล์เสียง: .mp3 .ogg .m4a .flac .aiff .wav

4.2.3 ไฟล์ภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียงอาจถูกบีบอัดให้เหมาะสมกับการใช้งานบนเว็บไซต์

4.2.4 ในวันที่ส่งมอบงาน ท่านจะได้รับคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เป็นไฟล์ .pdf

4.3 การดูแลหลังส่งมอบเว็บไซต์

4.3.1 หลังจากส่งมอบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เราให้บริการดูแลเว็บไซต์ของท่านดังนี้

1) บริการแก้ไขจุดบกพร่องของเว็บไซต์ (Bug fixes) นาน 4 เดือน (122 วัน) เราให้บริการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาที่จะแสดงให้เห็นต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยตรง

2) บริการปรับปรุงความปลอดภัย (Security Update) นาน 12 เดือน (365 วัน) หลังวันที่ส่งมอบงาน เราคอยปรับปรุง แก้ไขช่องโหว่และปัญหาด้านความปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่องโหว่ข้างต้นเป็นปัญหาที่จะไม่แสดงให้เห็นต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยตรง

4.3.2 หลังจากบริการในข้อ 4.3 สิ้นสุดแล้ว ท่านสามารถซื้อบริการเพิ่มได้ดังนี้

1) บริการปรับปรุงความปลอดภัย (Security Update) ค่าบริการ 199 บาทเป็นระยะเวลา 12 เดือน (365 วัน) นับวันแรกจากวันที่ชำระเงิน

4.3.3 ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขระบบ หรือข้อมูลที่นอกเหนือจากส่วนที่ท่านสามารถแก้ไขได้หลังจากส่งมอบงานแล้ว การเพิ่มระบบเริ่มต้นที่ 1,000 บาท การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบระบบเดิมเริ่มต้นที่ 300 บาท ท่านต้องติดต่อเราเพื่อร้องขอการเพิ่มหรือการแก้ไขระบบเดิม เราจะดำเนินการให้ต่อเมื่อท่านชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่เราออกใบแจ้งหนี้ให้

4.4 การชำระเงิน

4.4.1 การชำระเงินแบ่งออกเป็นสองงวด ได้แก่งวดที่ 1 ท่านต้องชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคางานเพื่อเป็นการเริ่มงาน และงวดที่ 2 เป็นท่านต้องชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคางานที่เหลือ ซึ่งอาจรวมกับค่าบริการอื่น ๆ ที่กำลังจะกล่าวต่อไป

4.4.2 กรณีที่ท่านต้องการใบเสนอราคา ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษ ท่านต้องชำระค่าจัดส่งไปรษณีย์ให้เราต่อการส่ง 1 ครั้ง อัตราค่าบริการยึดตามไปรษณีย์ไทย

4.4.3 กรณีที่ท่านต้องการทำ SEO Optimization (เว็บไซต์ 1 ภาษา) อย่างละเอียด ท่านต้องค่าบริการเพิ่มเติมปีละ 5,000 บาท

4.4.4 กรณีที่ท่านต้องการทำ SEO Optimization (เว็บไซต์มากกว่า 1 ภาษา) อย่างละเอียด ท่านต้องค่าบริการเพิ่มเติมปีละ 9,000 บาท

4.4.5 กรณีที่ท่านต้องการย้ายระบบอีเมลของโฮสติ้ง ไปยังระบบอีเมลอื่น (เช่น G Suite) ท่านต้องสมัครและชำระค่าบริการให้กับ Google หรือบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวของท่านเอง

4.4.6 กรณีที่มีการนัดหมายให้พบกันนอกสถานที่ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) กรณีเว็บไซต์ราคาต่ำกว่า 15,000 บาท เราเดินทางไปหาท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2 ครั้ง หากมีการนัดหมายเกิน 2 ครั้งท่านต้องชำระค่าเดินทางให้เรา

2) กรณีเว็บไซต์ราคาตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เราเดินทางไปหาท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 4 ครั้ง หากมีการนัดหมายเกิน 4 ครั้งท่านต้องชำระค่าเดินทางให้เรา

3) หัวข้อย่อยต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าเดินทางเมื่อมีการนัดหมายเกินกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดไว้

3.1) จุดนัดหมายอยู่ห่างภายใน

- รัศมีไม่เกิน 600 เมตรจากสถานีรถไฟ มีค่าเดินทาง 10 บาทต่อการไปกลับ 1 ครั้ง (โปรดดูตารางรถไฟก่อนนัดวันและเวลา)

- รัศมีไม่เกิน 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มีค่าเดินทาง 40 บาทต่อการไปกลับ 1 ครั้ง

- รัศมีไม่เกิน 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีค่าเดินทาง 60 บาทต่อการไปกลับ 1 ครั้ง

- รัศมีไม่เกิน 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มีค่าเดินทาง 80 บาทต่อการไปกลับ 1 ครั้ง

- รัศมีไม่เกิน 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หรือสีเขียวเข้ม มีค่าเดินทาง 105 บาทต่อการไปกลับ 1 ครั้ง

- สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย บวกเพิ่ม 30 บาทจากราคาข้างต้น

3.2) กรณีไม่ใกล้กับรถไฟฟ้าใด ๆ เลยตั้งแต่ระยะ 1,800 เมตรขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับค่าบริการของรถแท็กซี่ หรือแกร็บ (Grab) ทั้งขาไปและขากลับ

3.3) กรณีที่เราสามารถไปถึงปลายทางได้มากกว่า 1 ช่องทาง ท่านต้องชำระค่าเดินทางที่มีราคาต่ำที่สุด

3.4) กรณีที่เราสามารถไปถึงปลายทางโดยจำเป็นต้องมีการต่อรถไฟ หรือรถไฟฟ้าออกไปยังสายอื่น ท่านต้องชำระค่าเดินทางรวมทุกช่องทางที่ใช้ในการเดินทางครั้งนั้น ๆ

3.5) กรณีที่รถไฟฟ้าขัดข้อง ท่านสามารถยกเลิกการนัดหมายนี้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าเดินทาง

3.6) ไม่รับการนัดหมายคุยงานที่ศูนย์อาหารสาธารณะทุกกรณี

3.7) รัศมีวัดจากระยะที่วัดได้บน Google Maps ซึ่งเป็นระยะกระจัด

3.8) ไม่สามารถทดแทนเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3.9) กรณีที่จุดนัดหมายบังคับให้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง การชำระเงินในสถานที่นั้น ๆ ตกเป็นของท่าน โดยไม่เกี่ยวกับค่าเดินทางแต่อย่างใด

3.10) ผู้จัดทำมีสิทธิ์ไม่ส่งเว็บไซต์ให้ หากท่านไม่ได้ชำระเงินดังที่กล่าวไว้

3.11) รับชำระโดยการโอนเงินหรือเงินสด ณ สถานที่นัดหมาย

4.4.7 กรณีที่ต้องการให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้บน Internet Explorer ทุกเวอร์ชัน หรือ Safari ที่ต่ำกว่าเวอร์ชัน 9 ท่านต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท

4.5 เราสงวนสิทธิ์ไม่ส่ง Source Code ในรูปแบบใด ๆ

4.6 การยกเลิกบริการ

4.6.1 หากท่านประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

4.6.2 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกใช้บริการหรือปรับลดบริการก่อนครบกำหนดสัญญา ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางเราจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองหรือแจ้งผลเหตุที่สมควรโดนสิทธิ์การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

4.6.3 เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ เรามีสิทธิ์ลบข้อมูลของท่านในระบบทั้งหมดทันที

ขอบคุณที่อ่านเงื่อนไขของเราจนจบและขอบคุณที่เลือกเรา

Powered by WHMCompleteSolution